Program szczegółowy czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Szkoła Psychoterapii Crescentia

  • Większość zajęć odbywać się będzie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)
  • Zajęcia warsztatowo - teoretyczne 20 godzin szkoleniowych. Superwizja 16 godzin szkoleniowych (o ile nie podano inaczej w dalszej części programu)
  • Zajęcia na poszczególnych latach kursu mogą mieć inną niż podana kolejność. 

 

Rok zerowy:

Grupa otwarcia – trening interpersonalny prowadzony w grupach 12 osobowych

30 godzin 

 

Psychopatologia

 40 godzin  

 

Rok pierwszy:

Wprowadzenie do terapii poznawczo behawioralnej. Podstawowe techniki terapeutyczne

Praktyczne ćwiczenie umiejętności terapeutycznych. Techniki poznawcze

Praktyczne ćwiczenia umiejętności terapeutycznych. Techniki behawioralne. Eksperyment behawioralny. Techniki doświadczeniowe

Etyka i zagadnienia prawne

Konceptualizacja i planowanie terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym

Zaburzenia lękowe. Rola terapii behawioralnej w pracy z zaburzeniami lękowymi (ekspozycje, eksperyment behawioralny). Ćwiczenia w planowaniu ekspozycji i eksperymentu behawioralnego

Depresja. Planowanie behawioralnej aktywizacji i stosowanie technik pracy poznawczej

TPB fobii społecznej 

TPB zaburzenia obsesyjno – kompulsyjnego

Terapia poznawczo – behawioralna uzależnień 

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

 

Zajęcia wakacyjne:

Terapia własna. Praca w grupach 12 osobowych

40 godzin 

 

 

Rok drugi:

Superwizja, trening umiejętności – planowanie celu sesji, łączenie technik. Kiedy warto odejść od planu sesji

Podstawy Dialogu Motywującego w pracy terapeuty poznawczo – behawioralnego

Terapia poznawczo – behawioralna napadów paniki 

Terapia poznawczo- behawioralna zaburzeń snu

Terapia poznawczo – behawioralna schizofrenii i zaburzeń psychotycznych

Superwizja, trening umiejętności. Planowanie celów terapii. Diagnozowanie i przezwyciężanie trudności w pracy terapeutycznej

Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania

Superwizja, trening umiejętności. Problemy etyczne w psychoterapii. Rola relacji terapeutycznej

Terapia poznawczo – behawioralna PTSD

Superwizja, trening umiejętności – ćwiczenia w przygotowywaniu konceptualizacji pacjenta

Podstawy systemowej terapii rodzin 

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

 

Wakacyjne zajęcia modułowe – 2 x 2 dni / 40 godzin zajęcia w grupach do 12 osób. Obowiązkowe są dwa moduły

Psychoterapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży

Psychoterapia behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych. Praca z rodzicami i nauczycielami

Pacjent somatyczny i umierający. Terapia poznawczo – behawioralna w chorobach onkologicznych

Wykorzystanie Dialogu Motywacyjnego w terapii poznawczo – behawioralnej (kontynuacja)

 

Rok trzeci:

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości

Podstawy terapii schematu

Terapia poznawczo – behawioralna w pracy z zaburzeniem osobowości Bordeline

Praca z emocjami w terapii poznawczo – behawioralnej

Superwizja grupowa

Terapia Akceptacji i zaangażowania ACT

Superwizja grupowa

Podstawy terapii psychodynamicznej

Superwizja grupowa

Inne nurty psychoterapii. Terapia sztuką. Arteterapia

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

 

Zajęcia wakacyjne:

Terapia własna. Praca w grupach 12 osobowych

20 godzin  

 

Rok czwarty:

Psychoterapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

Superwizja grupowa - Praca w grupach 12 osobowych

 

Rok piąty:

Repetytorium przedegzaminacyjne 

10 godzin  

Terapia własna 

Praca w grupach 12 osobowych

10 godzin  

 Kryteria kwalifikacyjne zaliczenia etapów szkolenia

Obecność na każdym zjeździe odnotowana jest przez osobę prowadzącą zajęcia w indeksie studenta oraz na liście obecności. Warunkiem zaliczenia poszczególnych lat szkolenia jest obecność na co najmniej 80% godzin zajęć oraz: 

Na pierwszym i drugim roku: 

  1. Pisemny opis pracy z pacjentem obejmujący: wywiad, postawienie diagnozy wg DSM 5 lub ICD -10, opis modelu poznawczego danego zaburzenia + szczegółowy opis protokołu terapii danego zaburzenia na podstawie literatury, stworzenie hipotez poznawczych na podstawie wywiadu. Dodatkowo po 2 roku: Określenie celów terapii, stworzenie celów strategicznych i taktycznych. 
  2. Nagranie sesji zawierające: strukturę sesji według Judith Beck oraz minimum jedną technikę poznawczą lub behawioralną. Nie może to być sesja interwencyjna, ani początkowa (zbieranie wywiadu). Po drugim roku dodatkowo zwracamy też uwagę na relację terapeutyczną oraz realizowanie planu sesji. 
  3. Zaliczenie kolokwium (po 1 i 2 roku) na minimum 70 %

Na trzecim i czwartym roku: 

  1. Opis konceptualizacji klienta wg Judith Beck, oceniony na Skali Oceny Przypadku. Poziom zaliczenia to 16/24 pkt  na trzecim roku i  20/24 pkt na czwartym roku (standardowy wymóg EABCT). 
  2. Ocena nagrania sesji na Poznawczej Skali Oceny Terapii. Ocena na minimum trzy na trzecim roku i minimum cztery na czwartym.
  3. Na każdym roku (3 i 4) minimum 6 aktywnych superwizji, minimum 3 pacjentów. 
  4. Zaliczenie kolokwium (po 3 i 4 roku) na minimum 70 %

Dopuszczenie do egzaminu i procedura egzaminacyjna opisane są w osobnym załączniku.