Procedura egzaminacyjna

Procedura egzaminacyjna

 1. 1. W celu dopuszczenia do egzaminu do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo – Behawioralnego PTTPiB konieczne jest złożenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
  • Czterech pisemnych opisów przypadków terapii, każdy w trzech egzemplarzach.
  • Dwóch nagrań sesji terapeutycznych na płytach CD, każde w trzech egzemplarzach.
  • Pracy pisemnej zgodnej z wytycznymi PTTPiB.
  • Dokumentów potwierdzających prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej.
  • Indeksu ze wszelkimi formalnymi zaliczeniami kursu, w tym wymaganej ilości opisów prowadzonych w terapii przypadków oraz zaliczeń testów sprawdzających.
  • Kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej.
  • Oświadczenia, że przez cały czas trwania kursu są opłacone składki PTTPiB.
 2. Po przyjęciu dokumentów i ich formalnym sprawdzeniu:
  • w wypadku braków w złożonej dokumentacji osoba przystępująca do egzaminu jest proszona o ich uzupełnienia w maksymalnym czasie 20 dni roboczych. Po tym okresie procedura egzaminacyjna zostaje zamknięta i musi być rozpoczęta na nowo.
  • Po zatwierdzeniu złożonych dokumentów osoba zdająca egzamin jest dopuszczona do części pisemnej egzaminu.
 3. Część pisemna egzaminu polega na ocenie pracy teoretycznej lub badawczej, opisów terapii oraz nagranych sesji przez superwizorów dydaktyków PTTPiB, powołanych przez szkołę na Członków Komisji Egzaminacyjnej. Przypadki są oceniane także według międzynarodowych skal. Oceną wymaganą do zaliczenia jest cztery lub wyżej.
 4. Osoby, których  praca przeglądowa (lub badawcza), dwa opisy przypadków oraz dwa nagrania zostały ocenione pozytywnie na minimum cztery zapraszane są na część ustną egzaminu, na której odbywa się dyskusja wokół przedstawionych na egzaminie przypadków. Minimalną wymaganą oceną jest trzy.