Procedura kwalifikacyjna

Warunki kwalifikacji na szkolenie

 1. Kwalifikacja składa się z trzech etapów. 
 2. W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie składa następujący komplet dokumentów. 
  • Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia 
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa lub kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza. 
  • Kserokopię dowodu osobistego 
  • Życiorys zawodowy
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 
  • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi.
  • Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów szkoła informuje  osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  
 3. W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem kursu, trwająca około 20 minut. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie: 
  • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny 
  • Przedstawia jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły.  
  • Odbywa się krótkie odgrywanie ról, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w kursie wciela się w terapeutę. Scenka jest ocenia na skali Burnsa.
  • Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym. 
 4. Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu szkoły następującego kompletu dokumentów. 
  • Umowy szkolenia. 
  • Wypełnionej karty deklaracji członkowskiej (bez podpisów osób rekomendujących), zaadresowanej do siebie koperty z naklejonymi znaczkami. 
  • Oświadczenia, że w ciągu miesiąca wyślą deklarację członkowską do PTTPiB.
  • Potwierdzenia opłaty wpisowej, zgodnej z umową szkolenia. 
  • Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc. 
 5. Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie po upływie minimum sześciu miesięcy. Okres ten służyć ma spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia.