Regulamin czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo behawioralnej, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPiB)

 

Cześć 1. Zagadnienia ogólne. 

 1. Szkolenie jest szkoleniem podyplomowym, trwającym minimum cztery lata. 
 2. Jest przeznaczone dla osób zajmujących się leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych, przede wszystkich psychologów, pedagogów oraz lekarzy. 
 3. Zgodnie z wytycznymi PTTPiB certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego mogą otrzymać osoby posiadające wykształcenie wyższe z następujących kierunków: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr resocjalizacji, mgr pielęgniarstwa, lekarz. Szkoła, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach zgadza się na udział w kursie osób z innym podstawowym wykształceniem wyższym (np. osób pracujących wcześniej jako terapeuci), zaznaczając jednocześnie, że nie ma wpływu na decyzje PTTPiB dotyczące przyznania certyfikatu. 
 4. Kwalifikacja na kurs następuje zgodnie z „Zasadami kwalifikacji na Kurs”. 
 5. Uczestnicy kursu są zobowiązani do złożenia do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej deklaracji członkowskiej PTTPiB i opłacania składek przez cały czas trwania kursu. 
 6. Każdą grupą opiekuje się Kierownik Szkolenia. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie.  

Część 2. Program kursu

 1. Program kursu jest zgodny w wymogami PTTPiB. Może on ulec zmianie w czasie trwania szkolenia, jeśli zmienią się polskie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty lub wytyczne PTTPiB. 
 2. Program kursu obejmuje wymaganą ilość godzin szkolenia, w tym godzin terapii własnej. 
 3. Elementem szkolenia jest odbycie 360 godzin stażu klinicznego. Każdy uczestnik powinien go odbyć w ciągu pierwszych 2,5 lat kursu. Staż powinien odbyć się w placówce zgodnej z wytycznymi PTTPiB i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu. 
 4. Program szkolenia przedstawiany jest słuchaczom na pierwszych zajęciach pierwszego roku. Określa on także warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia. 
 5. Szkolenie odbywa się przede wszystkim w postaci dwudniowych weekendowych zjazdów, średnio raz w miesiącu. Wyjątkowo np. w przypadku terapii własnej zajęcia mogą odbywać się w tygodniu lub trwać dłużej.
 6. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Bloki prowadzone przez wykładowców zagranicznych są tłumaczone na język polski, chyba że wszyscy uczestnicy szkolenia uznają to za niepotrzebne. 
 7. Materiały na zajęcia są przekazywane słuchaczom w wersji elektronicznej, poprzez platformę internetową, w formie, postaci i języku przygotowanym przez wykładowcę. Materiały te są objęte prawami autorskimi i mogą być używane zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Na ich dalsze powielanie musi być wyraźna zgoda autorów (wykładowców). 
 8. Przekazanie dodatkowych materiałów, o które proszą wykładowcę w trakcie zajęć uczestnicy jest uzależnione od decyzji wykładowcy.  

Część 3. Uczestnictwo w zajęciach. 

 1. Uczestnictwo na zajęciach potwierdzane jest podpisem na liście obecności oraz wpisem do indeksu (za każdy dzień szkolenia).  Wykładowcy są zobowiązani, by zaznaczyć na powyższych dokumentach faktyczną ilość godzin obecności na zajęciach. 
 2. Dopuszczalna jest nieobecność na 30 godzinach zajęć w ciągu każdego roku szkolenia. 
 3. Szkoła postara się, w miarę posiadanych możliwości, umożliwić odrobienie zajęć. Niestety nie ma możliwości odrabiania superwizji oraz zajęć warsztatowych w małych grupach, ograniczonych maksymalną ilością uczestników (12 osób). W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ubiegać się o odrobienie superwizji indywidualnie, ale zobowiązuje to go do uiszczenia dodatkowej opłaty za superwizję indywidualną zgodnej z cennikiem szkoły. 
 4. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z terminowego wniesienia opłaty. 
 5. W czasie trwania kursu uczestnicy są zobowiązani do dokumentowania swojego udziału w szkoleniu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie – np. potwierdzania wpisem do indeksu aktywnej superwizji, prezentacji przypadków itd. 
 6. Możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika Kursu na podstawie pisemnej prośby kursanta złożonej w sekretariacie Szkoły. Warunkiem złożenia podania jest brak zaległości w opłatach za kurs, łącznie z miesiącem, w którym zostało złożone podanie. 
 7. Deklaracja powrotu na zajęcia wymaga formy pisemnej. Szkoła postara się zapewnić możliwość kontynuowania nauki w miarę posiadanych możliwości. 
 8. Rezygnacja z kursu wymaga formy pisemnej, złożonej w Sekretariacie Szkoły. W przypadku rezygnacji obowiązek opłaty za kurs ma miejsce do miesiąca kalendarzowego, w którym rezygnacja została złożona. Zaprzestanie wnoszenia opłat, nieobecność na zajęciach nie powodują rozwiązania umowy, jeśli do sekretariatu szkoły nie wpłynęła odpowiednia informacja. 
 9. Uczestnik może być skreślony z listy słuchaczy na skutek: 
  • Utraty możliwości wykonywania zawodu. 
  • Złożenia pisemnej rezygnacji w sekretariacie szkoły w udziale w kursie. 
  • Nie zaliczenia roku szkolenia. 
  • Braku trzech kolejnych wpłat.
 10. Opłata wpisowa obejmująca cenę dwóch ostatnich zjazdów jest bezzwrotna; dotyczy to również uczestników skreślonych z listy słuchaczy lub ubiegających się o zawieszenie zajęć.

Część 4. Opłaty 

 1. Opłata za szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem szkolenia oraz dostęp do platformy na stronie szkoły, gdzie umieszczane są materiały od wykładowców.
 2. Opłata za szkolenie nie obejmuje: dodatkowych, nie objętych programem szkolenia superwizji, opłaty za egzamin końcowy, staż, składek PTTPIB, duplikatu indeksu. 
 3. Opłaty powinny być wnoszone terminowo, jednorazowo, lub zgodnie z harmonogramem wpłat. Brak wpłaty może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.  

Cześć 5. Zaliczenie kolejnych etapów szkolenia: 

 1. Zaliczenie roku szkolenia odbywa się na podstawie: 
  • Wymaganej liczby obecności 
  • Zdania kolokwium 
  • Oddania pracy zaliczającej 
  • Wniesieniu wszystkich wymaganych opłat 
 2. Brak zaliczenia roku skutkuje niedopuszczeniem do zajęć w następnym roku. 
 3. W wypadku niezdania kolokwium lub negatywnej oceny pracy zaliczającej/niezłożenia pracy w wyznaczonym terminie, uczestnik kursu ma możliwość przystąpienia do jednej poprawki za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem szkoły. 

Część 6. Warunki dopuszczenia do egzaminu kończącego szkolenie. 

 1. Do egzaminu końcowego, może przystąpić osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w procedurze egzaminacyjnej, spełniła wszystkie warunki merytoryczne określone programem kursu, zaliczyła wszystkie lata szkolenia. 
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym (część pisemna minimum cztery, część ustna minimum trzy) i dopełniły wszelkich formalności związanych z uczestniczeniem w kursie. Zaświadczenie to upoważnia do ubiegania się o certyfikat PTTPIB. 

 

Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, który akceptuję. 

 

 

Miejscowość, data