Uczymy Psychoterapii

Powrót do głównej strony

Cześć 1. Zagadnienia ogólne. 

 1. Szkolenie jest szkoleniem podyplomowym, trwającym minimum cztery lata. 
 2. Jest przeznaczone dla osób zajmujących się leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych, przede wszystkich psychologów, pedagogów oraz lekarzy. 
 3. Zgodnie z wytycznymi PTTPiB certyfikat psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego mogą otrzymać osoby posiadające wykształcenie wyższe z następujących kierunków: mgr psychologii, mgr pedagogiki, mgr resocjalizacji, mgr pielęgniarstwa, lekarz. Szkoła, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach zgadza się na udział w kursie osób z innym podstawowym wykształceniem wyższym (np. osób pracujących wcześniej jako terapeuci), zaznaczając jednocześnie, że nie ma wpływu na decyzje PTTPiB dotyczące przyznania certyfikatu. 
 4. Kwalifikacja na kurs następuje zgodnie z „Zasadami kwalifikacji na Kurs”. 
 5. Uczestnicy kursu są zobowiązani do złożenia do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej deklaracji członkowskiej PTTPiB i opłacania składek przez cały czas trwania kursu. 
 6. Każdą grupą opiekuje się Kierownik Szkolenia. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie.  

Część 2. Program kursu

 1. Program kursu jest zgodny w wymogami PTTPiB. Może on ulec zmianie w czasie trwania szkolenia, jeśli zmienią się polskie uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu psychoterapeuty lub wytyczne PTTPiB. 
 2. Program kursu obejmuje wymaganą ilość godzin szkolenia, w tym godzin terapii własnej. 
 3. Elementem szkolenia jest odbycie 360 godzin stażu klinicznego. Każdy uczestnik powinien go odbyć w ciągu pierwszych 2,5 lat kursu. Staż powinien odbyć się w placówce zgodnej z wytycznymi PTTPiB i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu. 
 4. Program szkolenia przedstawiany jest słuchaczom na pierwszych zajęciach pierwszego roku. Określa on także warunki zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia. 
 5. Szkolenie odbywa się przede wszystkim w postaci dwudniowych weekendowych zjazdów, średnio raz w miesiącu. Wyjątkowo np. w przypadku terapii własnej zajęcia mogą odbywać się w tygodniu lub trwać dłużej.
 6. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Bloki prowadzone przez wykładowców zagranicznych są tłumaczone na język polski, chyba że wszyscy uczestnicy szkolenia uznają to za niepotrzebne. 
 7. Materiały na zajęcia są przekazywane słuchaczom w wersji elektronicznej, poprzez platformę internetową, w formie, postaci i języku przygotowanym przez wykładowcę. Materiały te są objęte prawami autorskimi i mogą być używane zgodnie z zasadami prawa autorskiego. Na ich dalsze powielanie musi być wyraźna zgoda autorów (wykładowców). 
 8. Przekazanie dodatkowych materiałów, o które proszą wykładowcę w trakcie zajęć uczestnicy jest uzależnione od decyzji wykładowcy.  

Część 3. Uczestnictwo w zajęciach. 

 1. Uczestnictwo na zajęciach potwierdzane jest podpisem na liście obecności oraz wpisem do indeksu (za każdy dzień szkolenia).  Wykładowcy są zobowiązani, by zaznaczyć na powyższych dokumentach faktyczną ilość godzin obecności na zajęciach. 
 2. Dopuszczalna jest nieobecność na 30 godzinach zajęć w ciągu każdego roku szkolenia. 
 3. Szkoła postara się, w miarę posiadanych możliwości, umożliwić odrobienie zajęć. Niestety nie ma możliwości odrabiania superwizji oraz zajęć warsztatowych w małych grupach, ograniczonych maksymalną ilością uczestników (12 osób). W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ubiegać się o odrobienie superwizji indywidualnie, ale zobowiązuje to go do uiszczenia dodatkowej opłaty za superwizję indywidualną zgodnej z cennikiem szkoły. 
 4. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z terminowego wniesienia opłaty. 
 5. W czasie trwania kursu uczestnicy są zobowiązani do dokumentowania swojego udziału w szkoleniu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w programie – np. potwierdzania wpisem do indeksu aktywnej superwizji, prezentacji przypadków itd. 
 6. Możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie przez Kierownika Kursu na podstawie pisemnej prośby kursanta złożonej w sekretariacie Szkoły. Warunkiem złożenia podania jest brak zaległości w opłatach za kurs, łącznie z miesiącem, w którym zostało złożone podanie. 
 7. Deklaracja powrotu na zajęcia wymaga formy pisemnej. Szkoła postara się zapewnić możliwość kontynuowania nauki w miarę posiadanych możliwości. 
 8. Rezygnacja z kursu wymaga formy pisemnej, złożonej w Sekretariacie Szkoły. W przypadku rezygnacji obowiązek opłaty za kurs ma miejsce do miesiąca kalendarzowego, w którym rezygnacja została złożona. Zaprzestanie wnoszenia opłat, nieobecność na zajęciach nie powodują rozwiązania umowy, jeśli do sekretariatu szkoły nie wpłynęła odpowiednia informacja. 
 9. Uczestnik może być skreślony z listy słuchaczy na skutek:
  • Utraty możliwości wykonywania zawodu. 
  • Złożenia pisemnej rezygnacji w sekretariacie szkoły w udziale w kursie. 
  • Nie zaliczenia roku szkolenia. 
  • Braku trzech kolejnych wpłat.
 10. Opłata wpisowa obejmująca cenę dwóch ostatnich zjazdów jest bezzwrotna; dotyczy to również uczestników skreślonych z listy słuchaczy lub ubiegających się o zawieszenie zajęć.

Część 4. Opłaty 

 1. Opłata za szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem szkolenia oraz dostęp do platformy na stronie szkoły, gdzie umieszczane są materiały od wykładowców.
 2. Opłata za szkolenie nie obejmuje: dodatkowych, nie objętych programem szkolenia superwizji, opłaty za egzamin końcowy, staż, składek PTTPIB, duplikatu indeksu. 
 3. Opłaty powinny być wnoszone terminowo, jednorazowo, lub zgodnie z harmonogramem wpłat. Brak wpłaty może skutkować niedopuszczeniem do zajęć.  

Cześć 5. Zaliczenie kolejnych etapów szkolenia: 

 1. Zaliczenie roku szkolenia odbywa się na podstawie:
  • Wymaganej liczby obecności 
  • Zdania kolokwium 
  • Oddania pracy zaliczającej 
  • Wniesieniu wszystkich wymaganych opłat 
 2. Brak zaliczenia roku skutkuje niedopuszczeniem do zajęć w następnym roku. 
 3. W wypadku niezdania kolokwium lub negatywnej oceny pracy zaliczającej/niezłożenia pracy w wyznaczonym terminie, uczestnik kursu ma możliwość przystąpienia do jednej poprawki za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem szkoły. 

Część 6. Warunki dopuszczenia do egzaminu kończącego szkolenie. 

 1. Do egzaminu końcowego, może przystąpić osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w procedurze egzaminacyjnej, spełniła wszystkie warunki merytoryczne określone programem kursu, zaliczyła wszystkie lata szkolenia. 
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym (część pisemna minimum cztery, część ustna minimum trzy) i dopełniły wszelkich formalności związanych z uczestniczeniem w kursie. Zaświadczenie to upoważnia do ubiegania się o certyfikat PTTPIB. 
 1. Kwalifikacja składa się z trzech etapów. 
 2. W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie składa następujący komplet dokumentów.
  • Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia 
  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa lub kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza. 
  • Kserokopię dowodu osobistego 
  • Życiorys zawodowy
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 
  • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi.
  • Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów szkoła informuje  osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  
 3. W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem kursu, trwająca około 20 minut. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie:
  • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny 
  • Przedstawia jednostronicowy (do 2000 znaków) opis swojej pracy z pacjentem. Opis powinien być przygotowany w taki sposób, by uniemożliwić identyfikację klienta, ponieważ pozostaje w dokumentacji Szkoły.  
  • Odbywa się krótkie odgrywanie ról, w czasie którego osoba chcącą uczestniczyć w kursie wciela się w terapeutę. Scenka jest ocenia na skali Burnsa.
  • Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym. 
 4. Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu szkoły następującego kompletu dokumentów.
  • Umowy szkolenia. 
  • Wypełnionej karty deklaracji członkowskiej (bez podpisów osób rekomendujących), zaadresowanej do siebie koperty z naklejonymi znaczkami. 
  • Oświadczenia, że w ciągu miesiąca wyślą deklarację członkowską do PTTPiB.
  • Potwierdzenia opłaty wpisowej, zgodnej z umową szkolenia. 
  • Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Szkoła nie prowadzi rezerwacji miejsc. 
 5. Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie po upływie minimum sześciu miesięcy. Okres ten służyć ma spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia. 

Kursy rozpoczynające się w 2018 roku 

 Całkowity koszt szkolenia (bez uwzględnienia VAT-u)

 • 21 zjazdów dwudniowych w dużej grupie po 595 PLN = 12 495 PLN
 • 9 zjazdów dwudniowych w grupach do 12 osób po 695 PLN = 13 205 PLN
 • Wakacyjne zajęcia modułowe 4 dni – 1 390 PLN
 • Blok wstępny z psychopatologii 4 dni – 1 190 PLN
 • Repetytorium przedegzaminacyjne – 350 PLN
 • Praca własna (100 godzin) – 3 475 PLN
 • 4 indywidualne konsultacje z superwizorem po 1,2,3,4 roku - 1 200 PLN


Razem: 33 305 PLN

 

Dodatkowe koszty

 1. Obecnie koszty egzaminu są szacowane na około. 1300 PLN
 2. Składka członkowska PTTPiB – płatna na konto Towarzystwa – obecnie 90 PLN / rok

Rodzaj opłaty

Suma


Opłata rezerwacyjna za kurs, płatna w momencie podpisania umowy, rozliczana jako opłata za pierwszy zjazd tj. 595 zł . Pozostała kwota tj. 1190 zł jest kaucją i o tę kwotę będzie pomniejszona opłata za dwa ostatnie zjazdy łącznie

1785PLN

Opłata za zjazd 20 godzin dydaktycznych

595 PLN

Opłata za superwizję grupową

695 PLN

Opłata za zajęcia warsztatowe w grupach do 12 osób 20 godzin dydaktycznych

695 PLN

Opłata za zajęcia wakacyjne – opłata za 40 godzin

1390 PLN

Grupa otwarcia – terapia własna 30 godzin

1040 PLN

Terapia własna – opłata za 40 godzin

1390 PLN

Terapia własna – opłata za 20 godzin

695 PLN

Terapia własna – opłata za 10 godzin

350 PLN

Repetytorium przedegzaminacyjne – superwizja – opłata za 10 godzin

350 PLN

Blok wstępny z psychopatologii 2 x 20 godzin

1190 PLN

Indywidualna konsultacja z superwizorem po 1, 2, 3, 4 roku

600 PLN

Superwizja indywidualna dodatkowa – opłata za 1 godzinę

200 PLN

Duplikat indeksu

50 PLN

Poprawa kolokwium lub egzaminu teoretycznego

300 PLN

Ocena poprawy pracy zaliczającej

600 PLN

Opłata za odwieszenie szkolenia

300 PLN 

 

Koszt opłaty egzaminacyjnej zostanie podany pół roku przed końcem szkolenia i uzależniony będzie od obowiązujących wtedy wytycznych PTTPB oraz innych aktów prawnych. W chwili obecnej, przy obecnie obowiązujących kryteriach szacunkowy koszt egzaminu to około 1300 PLN 

*Powyższe kwoty są kwotami netto. W chwili obecnej interpretacje podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku VAT nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. W chwili obecnej Szkoła opiera się na zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 i art. 113 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W przyszłości jest możliwe że przepisy dotyczące zwolnienia z VAT szkoleń mogą ulec zmianie . Dlatego prosimy o uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji o udziale w szkoleniu, że stawka VAT może się zmienić.

W ramach 100 godzin pracy własnej chcemy stworzyć uczestnikom okazję do rozwoju interpersonalnego oraz doświadczenia terapii poznawczo – behawioralnej w kontekście pracy z własnymi przekonaniami i reakcjami.

Szczególną uwagę zwrócimy na budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród uczestników. Chcemy ułatwić im pełne zaangażowanie i otwartość podczas uczenia się konkretnych technik i umiejętności terapeutycznych w grupie szkoleniowej. Doświadczenie wspólnej nauki i ćwiczeń będzie z pewnością okazją do identyfikowania i radzenia sobie ze swoimi przekonaniami. 

Zaplanowane treningi interpersonalne oraz grupa terapii własnej będą szansą dla uczestników na przepracowanie oraz modyfikację osobistych przekonań i schematów, pojawiających się wokół sytuacji szkolenia i pracy z pacjentami. 

PLAN:

 1. Trening interpersonalny – 30 h (na początek) 
 2. Grupa terapii własnej – 40 h (po pierwszym roku w wakacje, czwartek – niedziela)
 3. Grupa terapii własnej w kontekście uruchamiających się schematów w pracy z pacjentem – 20 h (na koniec trzeciego roku)
 4. Trening interpersonalny – 10 h (na koniec kursu). 

Ad. 1. Trening interpersonalny – grupa otwarcia – 30 h

Czas nastawiony na budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania i współpracy w grupie. Dzięki ćwiczeniom grupowym uczestnicy będą mieli okazję uświadomić sobie swoje reakcje, wzorce myślenia i przeżywania w sytuacji ekspozycji społecznej i kontaktu z grupą.

Ad. 2 i 3. Grupa terapii własnej 40 + 20 h

Każdy, kto chce być dobrym psychoterapeutą musi mieć świadomość swoich własnych przekonań i schematów, które determinują jego samoocenę, kontakty z ludźmi, a także sposób prowadzenia terapii i budowania relacji z pacjentem.

Ponadto uczestnicy kursu uczą się pracy terapeutycznej w nurcie CBT, ale nie mają okazji doświadczyć, jak to jest samemu poddać się tym technikom i procesom. Bez takiego doświadczenia trudno być przekonującym i autentycznym w pracy z pacjentami. 

Grupa terapii własnej umożliwi:

 • Doświadczenie pracy terapeutycznej w nurcie CBT
 • Zastosowanie koncepcji poznawczej do rozumienia własnych myśli automatycznych i przekonań rdzennych w życiu osobistym oraz w roli terapeuty
 • Zidentyfikowanie swoich przekonań ujawniających się w relacji terapeutycznej z pacjentem
 • Identyfikację swoich schematów i trybów w Terapii Schematów Younga
 • Techniki relaksacyjne i doświadczeniowe rozwijające umiejętność uważności, radzenia sobie z emocjami i bycia „tu i teraz”
 • Przepracowanie z pomocą grupy problematycznych sytuacji związanych z asertywnością w relacji z pacjentami
 • Rozpoznanie sytuacji, w których terapeuta powinien kontynuować psychoterapię własną

Ad. 4. Trening interpersonalny – 10 h na koniec

Chcemy zadbać, by uczestnicy mieli okazję podsumować doświadczenie wspólnej nauki i rozwoju osobistego w ciągu czterech lat szkolenia. Szczególnie istotna będzie szansa na usłyszenie informacji zwrotnych na temat swoich zachowań i sposobów wchodzenia w relacje. Skupimy się na doświadczeniu dobrego pożegnania i kończenia kursu.

PROWADZĄCY:

Prowadzący do grupy otwarcia 

Dr n. med. Monika Szaniawska Jest psycholożką, psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 105 PTTPiB). Obecnie w trakcie Kursu Superwizorskiego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje na co dzień w Warszawie, jako psychoterapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w prywatnej praktyce w ośrodku Poza Schematami. Wcześniej pracowała między innymi w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Centrum CBT oraz prowadziła badania naukowe jak doktorantka II Kliniki Psychiatrycznej WUM. Ma duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej. W swojej pracy zajmuje się między innymi diagnozą i psychoterapią osób dorosłych z ADHD oraz pracą z klientami z zaburzeniami osobowości. Jest redaktorem merytorycznym polskich wersji podręczników dotyczących zarówno diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, jak i terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w oparciu o szeroko rozumianą terapię poznawczo – behawioralną. W ciągu kilku ostatnich lat prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w Centrum CBT, Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii oraz na kursach do certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

 

Doświadczenie pracy z grupą:

 • 3-miesięczny staż w Klinice Nerwic na oddziale dziennym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • 4 lata pracy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Aslan - przeprowadzenie 3 rocznych grup terapeutycznych dla młodzieży licealnej, sześciu dwutygodniowych obozów terapeutycznych, grupy zaburzeń odżywiania oraz grupy wsparcia dla dzieci alkoholików.
 • Prowadzenie trzyletniej grupy socjoterapeutycznej w OPS Śródmieście w Warszawie
 • Współprowadzenie dwóch rocznych grup terapeutycznych dla dorosłych w programie NEST.
 • Prowadzenie szkoleń z psychoterapii.
 1. W celu dopuszczenia do egzaminu do Certyfikatu Terapeuty Poznawczo – Behawioralnego PTTPiB konieczne jest złożenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
  • Czterech pisemnych opisów przypadków terapii, każdy w trzech egzemplarzach.
  • Dwóch nagrań sesji terapeutycznych na płytach CD, każde w trzech egzemplarzach.
  • Pracy pisemnej zgodnej z wytycznymi PTTPiB.
  • Dokumentów potwierdzających prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej.
  • Indeksu ze wszelkimi formalnymi zaliczeniami kursu, w tym wymaganej ilości opisów prowadzonych w terapii przypadków oraz zaliczeń testów sprawdzających.
  • Kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej.
  • Oświadczenia, że przez cały czas trwania kursu są opłacone składki PTTPiB.
 2. Po przyjęciu dokumentów i ich formalnym sprawdzeniu:
  • w wypadku braków w złożonej dokumentacji osoba przystępująca do egzaminu jest proszona o ich uzupełnienia w maksymalnym czasie 20 dni roboczych. Po tym okresie procedura egzaminacyjna zostaje zamknięta i musi być rozpoczęta na nowo.
  • Po zatwierdzeniu złożonych dokumentów osoba zdająca egzamin jest dopuszczona do części pisemnej egzaminu.
 3. Część pisemna egzaminu polega na ocenie pracy teoretycznej lub badawczej, opisów terapii oraz nagranych sesji przez superwizorów dydaktyków PTTPiB, powołanych przez szkołę na Członków Komisji Egzaminacyjnej. Przypadki są oceniane także według międzynarodowych skal. Oceną wymaganą do zaliczenia jest cztery lub wyżej.
 4. Osoby, których  praca przeglądowa (lub badawcza), dwa opisy przypadków oraz dwa nagrania zostały ocenione pozytywnie na minimum cztery zapraszane są na część ustną egzaminu, na której odbywa się dyskusja wokół przedstawionych na egzaminie przypadków. Minimalną wymaganą oceną jest trzy.
Wymaganiami PTTPB dot ubiegania się o certyfikat:

Warunki uzyskania certyfikatu (ze Standardów szkolenia w psychoterapii poznawczo - behawioralnej PTTPB):

 

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB jest  [wniosek]:

 1. Udokumentowanie odbycia wymaganej ilości godzin szkolenia.
 2. Pozytywny wynik egzaminu. Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Ocenie podlegają:Udokumentowanie co najmniej dwóch lat stażu klinicznego od czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni
  • dwa nagrania sesji terapeutycznych,
  • cztery opisy terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, dotyczące co najmniej trzech różnych problemów klinicznych (diagnoz ICD 10 lub DSM IV),
  • ustna dyskusja nad opisanymi przypadkami terapii,
  • odpowiedź na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych.
  • wykazanie się umiejętnością korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych na podstawie przygotowanego do publikacji przeglądu piśmiennictwa lub raportu z badań.
 3. Udokumentowanie co najmniej dwóch lat stażu klinicznego od czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni. Staż rozumiany jest jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.
 4. Udokumentowanie co najmniej dwóch lat praktyki psychoterapeutycznej, podczas których superwizji został poddany zarówno proces diagnozy jak i terapii, z dołączoną opinią superwizora-dydaktyka PTTPB superwizującego tę pracę.
 5. Przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów, w tym kierownika kursu.
 6. Przedłożenie Komisji Naukowo-Dydaktycznej opisu przypadków dwóch prowadzonych terapii (2000-4000 słów) dyskutowanych podczas egzaminu podpisanych przez Kierownika merytorycznego kursu.
 7. Członkostwo w PTTPB (dla osób kończących kurs atestowany w PTTPB - przez cały czas trwania kursu).
 8. Dla osób kończących kurs atestowany przez PTTPB niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek prowadzący szkolenie podpisanego przez kierownika merytorycznego kursu.

 

Program czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz kryteria zaliczenia poszczególnych etapów szkolenia

 • Większość zajęć odbywać się będzie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)
 • Zajęcia warsztatowo - teoretyczne 20 godzin szkoleniowych
 • Superwizja 16 godzin szkoleniowych.
 • Kurs ma mieć przebieg modułowy. Liczba osób prowadzących zajęcia superwizyjno – warsztatowe uzależniona jest od liczby uczestników tak, by przypadało najwyżej 12 uczestników w podgrupie na 1 osobę prowadzącą (2 prowadzących w roczniku do 24 osób);

Ogólny program zajęć

 

Rok zerowy:

Grupa otwarcia (I część grupowej terapii własnej)

Zajęcia od piątku do niedzieli przed pierwszym zjazdem

30 godzin pracy własnej

Zajęcia z psychopatologii (możliwość zwolnienia z obecności osób będących specjalistami psychiatrami lub psychologami klinicznymi) zakończone sprawdzianem wiedzy w formie pisemnej.

Zajęcia w soboty i niedziele dwa zjazdy.

40 godzin

 

Pierwszy rok

I rok 10 x 20 godzin

 

zajęcia w soboty i niedziele

200 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po pierwszym roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 1 / 2 rok

II cześć grupowej terapii własnej

Pierwsze wakacje trwania kursu

 

40 godzin

Drugi rok

II rok 10 x 20 godzin

zajęcia w soboty i niedziele

 

200 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po drugim roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 2/ 3 rok

Zajęcia modułowe

Drugie wakacje trwania kursu, dwa weekendy

 

40 godzin

Trzeci rok

III rok 7 x 20 godzin i 3 x 16 godzin

zajęcia w soboty i niedziele

188 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po trzecim roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny superwizji indywidualnej

Wakacje 3 / 4 rok

III część grupowej terapii własnej

Trzecie wakacje trwania kursu, zajęcia w soboty i niedziele

20 godzin

Czwarty rok

IV rok 10 x 16 godzin superwizji grupowej

zajęcia w soboty i niedziele

 

160 godzin

Indywidulana konsultacja z superwizorem, informacje zwrotne z nagrania sesji i opisu pacjenta.

Po czwartym roku termin indywidualnie ustalony z superwizorem

3 godziny

Grupa zamknięcia

Ostatni zjazd

 

10 godzin

Repetytorium przedegzaminacyjne

Ostatni zjazd

10 godzin

Razem

 

950 godzin dydaktycznych

 

Elementem szkolenia jest odbycie 360 godzin stażu klinicznego. Każdy uczestnik powinien go odbyć w ciągu pierwszych 2,5 lat kursu. Staż powinien odbyć się w placówce zgodnej z wytycznymi PTTPiB i jest koniecznym warunkiem do uzyskania certyfikatu. 

 

Szkoła Psychoterapii Crescentia

 • Większość zajęć odbywać się będzie w trybie weekendowym (sobota i niedziela)
 • Zajęcia warsztatowo - teoretyczne 20 godzin szkoleniowych. Superwizja 16 godzin szkoleniowych (o ile nie podano inaczej w dalszej części programu)
 • Zajęcia na poszczególnych latach kursu mogą mieć inną niż podana kolejność. 

 

Rok zerowy:

Grupa otwarcia – trening interpersonalny prowadzony w grupach 12 osobowych

30 godzin 

 

Psychopatologia

 40 godzin  

 

Rok pierwszy:

Wprowadzenie do terapii poznawczo behawioralnej. Podstawowe techniki terapeutyczne

Praktyczne ćwiczenie umiejętności terapeutycznych. Techniki poznawcze

Praktyczne ćwiczenia umiejętności terapeutycznych. Techniki behawioralne. Eksperyment behawioralny. Techniki doświadczeniowe

Etyka i zagadnienia prawne

Konceptualizacja i planowanie terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym

Zaburzenia lękowe. Rola terapii behawioralnej w pracy z zaburzeniami lękowymi (ekspozycje, eksperyment behawioralny). Ćwiczenia w planowaniu ekspozycji i eksperymentu behawioralnego

Depresja. Planowanie behawioralnej aktywizacji i stosowanie technik pracy poznawczej

TPB fobii społecznej 

TPB zaburzenia obsesyjno – kompulsyjnego

Terapia poznawczo – behawioralna uzależnień 

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

 

Zajęcia wakacyjne:

Terapia własna. Praca w grupach 12 osobowych

40 godzin 

 

 

Rok drugi:

Superwizja, trening umiejętności – planowanie celu sesji, łączenie technik. Kiedy warto odejść od planu sesji

Podstawy Dialogu Motywującego w pracy terapeuty poznawczo – behawioralnego

Terapia poznawczo – behawioralna napadów paniki 

Terapia poznawczo- behawioralna zaburzeń snu

Terapia poznawczo – behawioralna schizofrenii i zaburzeń psychotycznych

Superwizja, trening umiejętności. Planowanie celów terapii. Diagnozowanie i przezwyciężanie trudności w pracy terapeutycznej

Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania

Superwizja, trening umiejętności. Problemy etyczne w psychoterapii. Rola relacji terapeutycznej

Terapia poznawczo – behawioralna PTSD

Superwizja, trening umiejętności – ćwiczenia w przygotowywaniu konceptualizacji pacjenta

Podstawy systemowej terapii rodzin 

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

 

Wakacyjne zajęcia modułowe – 2 x 2 dni / 40 godzin zajęcia w grupach do 12 osób. Obowiązkowe są dwa moduły

Psychoterapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży

Psychoterapia behawioralna zaburzeń eksternalizacyjnych. Praca z rodzicami i nauczycielami

Pacjent somatyczny i umierający. Terapia poznawczo – behawioralna w chorobach onkologicznych

Wykorzystanie Dialogu Motywacyjnego w terapii poznawczo – behawioralnej (kontynuacja)

 

Rok trzeci:

Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości

Podstawy terapii schematu

Terapia poznawczo – behawioralna w pracy z zaburzeniem osobowości Bordeline

Praca z emocjami w terapii poznawczo – behawioralnej

Superwizja grupowa

Terapia Akceptacji i zaangażowania ACT

Superwizja grupowa

Podstawy terapii psychodynamicznej

Superwizja grupowa

Inne nurty psychoterapii. Terapia sztuką. Arteterapia

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

 

Zajęcia wakacyjne:

Terapia własna. Praca w grupach 12 osobowych

20 godzin  

 

Rok czwarty:

Psychoterapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży

Superwizja indywidualna – 3 godziny 

Superwizja grupowa - Praca w grupach 12 osobowych

 

Rok piąty:

Repetytorium przedegzaminacyjne 

10 godzin  

Terapia własna 

Praca w grupach 12 osobowych

10 godzin  

 Kryteria kwalifikacyjne zaliczenia etapów szkolenia

Obecność na każdym zjeździe odnotowana jest przez osobę prowadzącą zajęcia w indeksie studenta oraz na liście obecności. Warunkiem zaliczenia poszczególnych lat szkolenia jest obecność na co najmniej 80% godzin zajęć oraz: 

Na pierwszym i drugim roku: 

 1. Pisemny opis pracy z pacjentem obejmujący: wywiad, postawienie diagnozy wg DSM 5 lub ICD -10, opis modelu poznawczego danego zaburzenia + szczegółowy opis protokołu terapii danego zaburzenia na podstawie literatury, stworzenie hipotez poznawczych na podstawie wywiadu. Dodatkowo po 2 roku: Określenie celów terapii, stworzenie celów strategicznych i taktycznych. 
 2. Nagranie sesji zawierające: strukturę sesji według Judith Beck oraz minimum jedną technikę poznawczą lub behawioralną. Nie może to być sesja interwencyjna, ani początkowa (zbieranie wywiadu). Po drugim roku dodatkowo zwracamy też uwagę na relację terapeutyczną oraz realizowanie planu sesji. 
 3. Zaliczenie kolokwium (po 1 i 2 roku) na minimum 70 %

Na trzecim i czwartym roku: 

 1. Opis konceptualizacji klienta wg Judith Beck, oceniony na Skali Oceny Przypadku. Poziom zaliczenia to 16/24 pkt  na trzecim roku i  20/24 pkt na czwartym roku (standardowy wymóg EABCT). 
 2. Ocena nagrania sesji na Poznawczej Skali Oceny Terapii. Ocena na minimum trzy na trzecim roku i minimum cztery na czwartym.
 3. Na każdym roku (3 i 4) minimum 6 aktywnych superwizji, minimum 3 pacjentów. 
 4. Zaliczenie kolokwium (po 3 i 4 roku) na minimum 70 %

Dopuszczenie do egzaminu i procedura egzaminacyjna opisane są w osobnym załączniku.

1. Czy Szkoła posiada rekomendacje?

Szkoła Psychoterapii CRESCENTIA posiada rekomendacje PTTPB, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) http://www.pttpb.pl/pttpb-w-europie.

2. Czy psychoterapeuci posiadający certyfikat PTTPB mogą podpisać kontrakt z NFZ?

Tak. Według obecnie obowiązujących zasad psychoterapeuci posiadający certyfikat PTTPB mogą podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na świadczenie usług psychoterapeutycznych.

3. Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie obejmuje następujące zajęcia: Teoria: 223 godzin w tym 193 godziny teorii terapii poznawczo-behawioralnej
praktyka: 587 godzin, w tym 557 praktyki terapii poznawczo-behawioralnej, w tym 280 godzin superwizji
100 godzin terapii/pracy własnej w formacie grupowym.

4. Czy Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca praktyki klinicznej?

Aktualnie nasza Szkoła może pomóc w znalezieniu miejsca dla praktyki klinicznej w Toruniu i Szczecinie (wg standardów szkolenia PTTPB), czyli miejsca, w którym uczestnik szkolenia może prowadzić terapię poznawczo - behawioralną. Szkoła nie zapewnia miejsca wymaganego przez PTTPB stażu klinicznego.
http://www.pttpb.pl/pttpb-info/regulaminy/49-standardy-szkolenia-w-psychoterapii-poznawczo-behawioralnej-polskiego-towarzystwa-terapii-poznawczej-i-behawioralnej

5. Co powinno być w zaświadczeniu po odbyciu stażu?

W zaświadczeniu powinna być np. informacja  "o odbyciu stażu klinicznego np. w ramach wolontariatu", słowa "staż kliniczny" powinny paść w zaświadczeniu z ilością godzin odbytego stażu Jest to istotne dla PTTPB.

6. Kiedy rozpoczynają się zajęcia na kolejnej edycji w Toruniu?

Planujemy jesień 2018

7. Kiedy rozpoczynają się zajęcia w Szczecinie?

Planujemy jesień 2017 roku.

8. Jaki jest całkowity koszt szkolenia?

Całkowity koszt dla edycji rozpoczynających się w 2017 roku obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne łącznie z superwizjami i opłatami za zaliczenia oraz 100 godzin pracy własnej/terapii własnej i wynosi 33 305 zł. Nie obejmuje on ceny egzaminu końcowego, który jest zależny od bieżących zaleceń Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz składek członkowskich PTTPB (aktualnie 90zł/rok).